Granty na transfer technologii

Granty na transfer technologii

19 lutego 2019 r.

Rozmiar tekstu: A A A

Sieć Otwartych Innowacji to projekt, w którym podejmowane są działania animujące transfer technologii pomiędzy środowiskiem innowacyjnym a sektorem mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. W ramach projektu istnieje możliwość refinansowania zakupu własności niematerialnej i prawnej tzw. wartości niematerialnych i prawnych. W szczególności zwrot kosztów będzie możliwy za zakup następujących rodzajów praw do nabywanej technologii, na które można otrzymać grant:

  • patenty lub zgłoszenia patentów;
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych;
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych;
  • prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej lub organizacyjnej Wnioskodawcy (w tym w szczególności oprogramowania biurowego, oprogramowania księgowego, systemów operacyjnych komputerów osobistych, itp.);
  • prawa do chronionych odmian roślin;
  • topografia układów scalonych;
  • know-how.

Wnioski o grant muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej – mniej niż 5 lat), a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 000,00 PLN, a maksymalna wartość grantów, jakie Wnioskodawca może otrzymać wynosi 200 000,00 EUR.

Minimalny wkład własny wynosi 30% kosztów kwalifikowalnych projektu, z tym zastrzeżeniem, że wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Grant jest udzielany w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy:

  • regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki      z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.) albo
  • pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.)

Nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo technologiczne, prawne oraz w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych będzie miał charakter naboru ciągłego do końca 2019 r. Konkurs podzielony jest na miesięczne rundy.

Z innych ważnych informacji należy zaznaczyć, że przedmiotem zwrotu kosztów musi być technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową. Wdrożenie technologii musi nastąpić do 31 grudnia 2022 r. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia technologii. Koszt wdrożenia nie jest objęty grantem. Wnioskodawca nie może rozpocząć realizacji Projektu przed dniem złożenia Wniosku. Biorca musi nabyć technologię na warunkach rynkowych od Dawcy niepowiązanego z nim kapitałowo, osobowo bądź faktycznie. Nabywana technologia musi być co najmniej na poziomie TRL 7. Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat. Obowiązuje trzyletni okres trwałości rezultatów projektu.

Projekt grantowy Sieć otwartych innowacji  jest prowadzony w ramach  Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 I komponent Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Szczegóły konkursu oraz pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem.

UE UE UE UE