Nabór na bony na innowacje dla MŚP

Nabór na bony na innowacje dla MŚP

21 lutego 2019 r.

Rozmiar tekstu: A A A

Ruszył nabór na Bony na innowacje dla MŚP

Dokonując analizy statystyk w zakresie działalności badawczo-rozwojowej możemy odnotować w ostatniej dekadzie ponad siedmiokrotny wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność B+R. Są to w szczególności duże jednostki, które dysponują zarówno własną infrastrukturą do prowadzenia takiej działalności, jak i zatrudniają osoby zajmujące się tworzeniem lub udoskonalaniem produktów, technologii lub wzorów, których w przeciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło trzykrotnie. W mniejszych podmiotach, zwłaszcza mikro, małych czy nawet średnich firmach zdecydowanie trudniej jest opracowywać innowacje w oparciu o własne zasoby kadrowe jak i laboratoryjne. Nie znaczy to jednak że grupa tych przedsiębiorstw nie będzie wdrażać innowacyjnych produktów czy technologii. Otóż podmioty te nawiązują ścisłą współpracę z jednostkami, które taki potencjał posiadają i prowadzą działalność badawczo-rozwojową. W szczególności są to uczelnie, instytuty badawcze lub inne jednostki naukowe. Co więcej, dla MŚP stworzono doskonałe warunki pomocy w finansowaniu takiej współpracy, w postaci możliwości otrzymania dofinansowania na zakup nowych lub udoskonalonych produktów, technologii, usługi lub nowego projektu wzorniczego dzięki ogłoszonemu 18 lutego br. przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu konkursowi  „Bony na innowacje dla MŚP”.  Jest to konkurs ogłoszony w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 marca 2019 r. i potrwa  do 28 listopada 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs podzielony jest na rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

  • dla rundy I – od 20 marca do 20 maja 2019 roku;
  • dla rundy II – od 21 maja do 21 lipca 2019 roku;
  • dla rundy III – od 22 lipca do 22 września 2019 roku;
  • dla rundy IV – od 23 września do 28 listopada 2019 roku, (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 000 000,00 zł, z tym, że dla projektów pochodzących od podmiotów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 864 043,00 zł, a tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 45 135 957,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł. To oznacza, że aplikujący o dotację mogą otrzymać zwrot kwoty od 51 tys. zł do 340 tys. zł, gdyż maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Należy zaznaczyć, że pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Pomoc de minimis może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Wykonawcą usługi są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2018  poz. 1669 z późn zm.);

lub

  • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
  • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub
  • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
  • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155).

W ramach tego konkursu Szczegółowe informacje oraz pełna dokumentacja znajdują się pod linkiem.
 

Autor: Sławomir Stec

UE UE UE UE