Trwa nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - nr naboru RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18

Trwa nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - nr naboru RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18

15 lutego 2019 r.

Rozmiar tekstu: A A A

Do 28 lutego 2019 r. (godz. 15.30) trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 na rozwój MŚP.

Wsparciem mogą zostać objęte projekty, które mają na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN. Z kolei maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 72 000 000 PLN.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przewidziany jest na dzień 31 października 2019 r. Jednak  IZ RPO WP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Warto zaznaczyć, że wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, w wyniku realizacji których wdrożony produkt lub usługa będą charakteryzowały się innowacyjnością minimum na poziomie regionu (województwo podkarpackie).

Realizacja projektu musi zakończyć się do  30 czerwca 2021 r. IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wydłużenia tego terminu.

Szczegóły naboru wniosków oraz regulamin konkursu znajdują się pod linkiem.

UE UE UE UE
.