Oferty pracy

Rozmiar tekstu: A A A

     Szanowni Państwo !
                      Informujemy, że aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osób na następujące stanowiska:
 
 
 
Manager ds. Programu grantowego
 
Zakres obowiązków:
 
 1. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej organizacji procesu naboru i oceny grantów na projekty B+R udzielanych jednostkom naukowym.
 2. Organizacja procesu naboru, oceny oraz rozliczenia projektów B+R.
 3. Wsparcie realizacji  projektów  grantowych  (w  tym  przygotowanie  umów  z  grantobiorcami, monitoring  zadań, kontakt  z  grantobiorcami, weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań).
 4. Odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji w zakresie sprawozdawczości  i  rozliczeń w odniesieniu do zadań wynikających z Programu grantowego.
 5. Udzielanie doradztwa Grantobiorcom w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań w ramach projektów grantowych.
 6. Ścisła współpraca z instytucją finansową Program (Urzędem Marszałkowskim).
 7. Dbałość o merytoryczną, wysoką jakość realizowanych zadań. 
 8. Nazór nad zgodnością realizacji Programu z przepisami prawa oraz procedurami PCI.
 9. Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za kontakty z otoczeniem gospodarczym oraz naukowym PCI.
 10. Monitorowanie postępu prac badawczych, w szczególności w zakresie ich zgodności z przygotowanym Programem. 
 11. Tworzenie dobrych praktyk z realizacji programu, opracowania ich w formie publikacji internetowej, dostępnej na stronie internetowej.
 12. Udział w kolejnych inicjatywach związanymi z programami UE.      

  Wymagania:
 
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w realizacji lub obsłudze projektów finansowanych ze środków UE;
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansów publicznych;
 • zdolności analitycznego myślenia;
 • samodzielność,terminowość i rzetelność;
 • umiejętności organizacji i planowania czasu pracy;
 • bardzo dobra znajomość MsOffice;
 • prawo jazdy kat. B, mobilność.

  Doświadczenie z zakresu transferu technologii, zarządzania projektami, innowacjami i działalnością badawdczo-rozwojową będzie dodatkowym atutem. 
 
Oferujemy:
 
 • Umowę o pracę
 • Pracę w ambitnym zespole
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: praca@pcinn.org do dnia 28.05.2019 roku. Prosimy również o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach niniejszej klauzuli RODO:

 

„Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 
Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-041 Rzeszów."
 

 

 

Specjalista ds. rozliczeń Programu grantowego:

Zakres obowiązków:

 1. Rozliczanie Programu grantowego.
 2. Wsparcie procesu naboru oraz oceny Programu.
 3. Współpraca z działem finansowo-księgowym firmy w zakresie układania harmonogramów przepływów środków finansowych.
 4. Monitoring kosztów i przygotowywanie niezbędnych zestawień i raportów.
 5. Prowadzenie kontroli finansowej realizacji Programu.
 6. Ścisła współpraca z instytucją finansującą Program (Urzędem Marszałkowskim).
 7. Przygotowywanie i raportowanie informacji o stopniu osiągania wskaźników realizacji Programu oraz wysokości środków wydatkowanych na jego realizację.
 8. Dbałość o merytoryczną, wysoką jakość realizowanych zadań.
 9. Ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za kontakty z otoczeniem gospodarczym oraz naukowym w PCI.
 10. Udział w kolejnych inicjatywach związanych z programami UE.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w realizacji lub obsłudze projektów finansowanych ze środków UE.
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansów publicznych;
 • zdolności analitycznego myślenia;
 • terminowość i rzetelność;
 • wysoka precyzja i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • umiejętność organizacji i planowania czasu i pracy;
 • bardzo dobra znajomość Ms Office;
 • prawo jazdy kat. B;

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy rozliczaniu projektów badawczych.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w ambitnym zespole
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego
 • Umowa o pracę

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: praca@pcinn.org do dnia 28.05.2019 roku. Prosimy również o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach niniejszej klauzuli RODO:

 

„Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 
Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-041 Rzeszów."
 

 

Specjalista ds. zamówień i zakupów:     

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zakupów zgodnie z zasadami dokonywania zakupów w projektach UE, w tym sporządzanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  (w szczególności ogłoszeń o zamówieniach, SIWZ, OPZ).
 2. Opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami.
 3. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami.
 4. Nadzór nad poprawnością interpretacji przepisów w zakresie zamówień publicznych.
 5. Ocena składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne.
 6. Czuwanie nad obiegiem dokumentów wg procedur przyjętych dla realizacji zamówień.
 7. Całkowita samodzielność.
 8. Przygotowywanie i raportowanie informacji o stopniu osiągania wskaźników realizacji operacji oraz wysokości środków wydatkowanych na operacje.
 9. Ścisła współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie kontroli udzielanych zamówień.
 10. Współpraca z zespołem wewnętrznym odpowiedzialnym za realizację projektów.
 11. Wsparcie działu księgowości w realizacji bieżących zadań związanych z prawem unijnymi.

  Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, europeistyka;
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy PZP;
 • Premiowane będzie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
 • Znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i powiązanych aktów wykonawczych; wiedzy i doświadczenia w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej (ofert, umów, SIWZ);
 • Znajomość procedur przetargowych (według prawa polskiego lub unijnego);
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji finansów publicznych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Samodzielność;
 • Terminowość i rzetelność;
 • Umiejętność organizacji i planowania czasu i pracy;
 • Bardzo dobra znajomość Ms Office;
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji przetargów na roboty budowlane;
 • Prawo jazdy kat. B, mobilność

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Doskonałą lokalizację biura (ścisłe centrum)
 • Dużą samodzielność i możliwość rozwoju zawodowego

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: praca@pcinn.org do dnia 28.05.2019 roku.Prosimy również o zamieszczenie w przesyłanych dokumentach niniejszej klauzuli RODO:

 

„Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy, odbywających się w PCI.
 
Powyższa zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych dla celów: nawiązania kontaktu i umówieniu rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, realizacji innych działań formalnych wymaganych do nawiązania współpracy w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. T. Lenartowicza 4, 35-041 Rzeszów."
 

 

 

 

UE UE UE UE
.