Zamówienia

Rozmiar tekstu: A A A

Tutaj znajdziesz zamówienia Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Postępowania o udzielenie zamówienia realizowane są zgodnie z:

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) - dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro netto (129.351 pln).

- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku – dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 20.000 pln netto.

- Regulaminem Zamówień Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. – dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 20.000 pln netto.

 

Obowiązkowi publikacji w niniejszym dziale podlegają wyłącznie zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 50.000 pln netto.

REGULAMIN

Prawo Zamówień Publicznych

Wytyczne w zakresie Kwalifikowalności


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych i warsztatowych. Nr referencyjny: 1/PO/09/2018.

Poniżej znajduje się dokumentacja wraz z wzorami załączników. Termin składania ofert mija 19 września o godzinie 11:30.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych i warsztatowych na terenie Rzeszowa. 

Główny Kod CPV: 39130000-2, Opis: meble biurowe. Zapraszamy do składania ofert.

 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 615683-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.     

Treść ogłoszenia    
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  wersja pdf 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  wersja excel
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy PDF          Załącznik nr 1 - formularz ofertowy XLS          
Załącznik nr 2 - wzór umowy 
           
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna       
Załączniki od 4 do 7 - oświadczenia Wykonawcy

Informacja o złożonych ofertach

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. "Podkarpackie Centrum Innowacji". 
Nr zapytania ofertowego: 01/09/2018 z dnia 3 rześnia 2018 

Podkarpackie Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia dostawy materiałów informacyjno - promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Poniżej znajduje się dokumentacja wraz z załącznikami. Termin skłądania ofert upływa 11 września 2018 r. o godzinie 10:00.

Ogłoszenie opublikowano na stronie Bazy konkurencyjności pod numerem 1134658.

Treść zapytania            Załącznik nr 1             Załącznik nr 2            Załącznik nr 3  

Zapytanie ofertowe z załącznikami - skan

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wzorów logotypów, jakie należy umieścić na materiałach, poniżej zamieszczone zostają 4 logotypy o których mowa w zapytaniu ofertowym i specyfikacji przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu osobowego typu kombi - 1 szt. Nr referencyjny: 1/PO/08/2018.

Poniżej znajduje się dokumentacja wraz z wzorami załączników. Termin składania ofert mija 7 września o godzinie 11:30.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi.

Kod CPV: 34110000-1, Opis: samochody osobowe. Zapraszamy do składania ofert.

 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 610445-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.    

Treść ogłoszenia    
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  wersja pdf 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  wersja excel
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy           
Załącznik nr 2 - wzór umowy 
           
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna       
Załączniki od 4 do 7 - oświadczenia Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza pojazd o mocy 147 KM (108 kW)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojazdu o takiej mocy. Wymaganą wartością zgodnie z SIWZ jest 150 KM (110 kW).

 

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę samochodu osobowego typu kombi - 1 szt. Nr referencyjny: 1/PO/08/2018.

Poniżej znajduje się dokumentacja wraz z wzorami załączników. Termin składania ofert mija 7 września o godzinie 11:30.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi.

Kod CPV: 34110000-1, Opis: samochody osobowe. Zapraszamy do składania ofert.

 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 610445-N-2018 z dnia 2018-08-29 r.    

Treść ogłoszenia    
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  wersja pdf 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)  wersja excel
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy           
Załącznik nr 2 - wzór umowy 
           
Załącznik nr 3 - Specyfikacja techniczna       
Załączniki od 4 do 7 - oświadczenia Wykonawcy

UE UE UE UE
.